Algemene voorwaarden

ART 1     De goederen worden verzonden op risico van de koper en zijn betaalbaar in onze

                maatschappelijke zetel.

 

ART 2     De klachten, indien niet schriftelijk binnen de 8 dagen na ontvangst goederen,

                zijn van geen enkele waarde.

 

ART 3     Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig

                mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de

                klant een annuleringsvergoeding verschuldigd van 75% van de waarde van de bestelling.

                Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

 

ART 4     Indien de koper in gebreke blijft te betalen op de vervaldag,

                de verkoper gerechtigd is de bestellingen te annuleren en verdere leveringen aan de koper

 op te schorten.

 

ART 5     In geval van redelijke twijfel met betrekking tot het vermogen van de koper tot betaling,

                de verkoper gerechtigd is de betalingsvoorwaarden te wijzigen

                en een betaling voorafgaand aan de levering te eisen.

 Een voorschot blijft verworven in geval van annulatie.

 

ART 6     Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zijn verschuldigd: 12% verwijlintresten

                vanaf vervaldag en bovendien, indien de factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft,

                een vergoeding van 12% op de totale factuurschuld,

 met een minimum van 50 euro en maximum 1500 euro.

 

ART 7     In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton Roeselare

                en de rechtbank van koophandel te Kortrijk bevoegd.

 

ART 8     De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling

                van de hoofdsom, kosten en intresten. De koper is nochtans verantwoordelijk

                voor de verkochte goederen en staat in voor hun verlies.